Actuaris - analist (V/M/X) - Master

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een actuaris voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen".

Deze dienst is bevoegd voor het toezicht op de Belgische verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren met als uiteindelijk doel de belangen van de verzekerden veilig te stellen en de continuïteit van de ondernemingen te verzekeren. Het Belgisch landschap van verzekeringsondernemingen is bijzonder divers, gaande van kleine nichespelers tot grote verzekeraars die sterk internationaal vertegenwoordigd zijn.

Als actuaris oefen je taken uit binnen een multidisciplinair team, waarbij zowel de juridische, de financiële, de actuariële en de IT-aandachtspunten bijeengebracht worden in een globale risicobeoordeling van de ondernemingen onder toezicht.

Functie

 • Je beoordeelt de levens- en niet-levensverzekeringsrisico's (waaronder de technische grondslagen voor de tarifering, de methoden voor het aanleggen van voorzieningen en het niveau van de technische voorzieningen, winstdeling, technische rentabiliteit) en de risico's verbonden aan de kapitaalvereisten (berekening van SCR-modules, risicobeperkende technieken, enz.)
 • Je ontwikkelt voor je analyses eigen tools en/of gebruikt maatstaven ontwikkeld door je collega’s
 • Je voert vergelijkende analyses tussen de ondernemingen uit op de marktgegevens waarover de Bank beschikt, en analyseert met diepgang de geïdentificeerde outliers
 • Je draagt bij aan prudentiële analyses voor bepaalde dossiers waarvoor actuariële expertise vereist is (fusie, overname, portefeuilleoverdracht)
 • Je beoordeelt het bedrijfsmodel van de ondernemingen, rekening houdend met enerzijds de economische en concurrentiële context waarin ze opereren (tarifering, winstdeling, beoogd cliënteel, beleggingsbeleid) en anderzijds met de nieuwe risico’s en uitdagingen waaraan de verzekeringssector blootstaat (Cyber, InsurTech, Data Science, Artificiële Intelligentie)
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van de regelgeving door de resultaten van de bovengenoemde werkzaamheden te delen via geëigende discussiefora.

In het kader van de uitvoering van je opdracht heb je diverse contacten die toestaan een correct beeld te vormen van de strategie en van de risico’s waaraan de ondernemingen onder toezicht zijn blootgesteld. Zo heb je contacten op het hoogste niveau bij de gecontroleerde ondernemingen (de raad van bestuur, het directiecomité en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties), contacten met de erkende commissarissen en diverse internationale contacten voor de internationaal actieve ondernemingen.

De functie vergt dat je steeds de actualiteit van je competentiedomein opvolgt. Zowel internationale als nationale vormingen behoren hierbij tot de mogelijkheden.

Profiel

 • Je bent houder van een diploma van actuaris en je hebt een goede kennis van economie en financiën,
 • Je hebt belangstelling voor de nieuwe technieken, in het bijzonder Artificiële Intelligentie en Data Sciences
 • Je beschikt over relevante ervaring op het gebied van de verzekeringsregelgeving, financiële producten en boekhoudkundige technieken
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden; bij voorkeur je beschikt over een goede kennis van het Engels en van het Frans
 • Je kan autonoom maar ook in team werken, in een multidisciplinaire omgeving
 • Je bent bereid om in een internationale context te werken
 • Je beschikt over aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke relaties
 • Je kan goed argumenteren en blijk geven van overtuigingskracht
 • Je hecht veel belang aan ethiek en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Catherine

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)