Bewakingsagent (contract van 12 maanden)

Solliciteren tot: 
08 oktober 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) organiseert een interne bewakingsdienst en is op zoek, voor de tijdelijke versterking van deze dienst voor haar hoofdzetel te Brussel, naar bewakingsagenten (V/M) met een contract voor bepaalde duur.

Functie

De functie omvat de volgende taken:

 • de toegangscontroleregels toepassen die gelden in de NBB
 • bewakingsopdrachten in de NBB uitvoeren
 • verhinderen dat het goede verloop van activiteiten en evenementen in de NBB verstoord kan worden of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan worden gebracht
 • onregelmatigheden of incidenten observeren en rapporteren
 • bijdragen aan het goede en veilige verloop van evacuaties van de NBB
 • mondelinge vragen van interne en externe klanten van de NBB beantwoorden
 • diverse eenvoudige administratieve taken uitvoeren.

Profiel

De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel.

 • zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis hebben van één van beide landstalen en behoorlijke kennis hebben van de andere landstaal en het Engels
 • bereid zijn in ploegen te werken en flexibel zijn op het vlak van werktijden
 • stipt, gemotiveerd, enthousiast, integer, discreet, tactvol en beleefd zijn
 • een verzorgd voorkomen hebben
 • respect hebben voor plichten en procedures
 • zowel autonoom als in team kunnen werken
 • maturiteit en gezag uitstralen en kunnen omgaan met dreigend of agressief gedrag
 • een radiotoestel kunnen bedienen en het radioprotocol kunnen toepassen
 • met een pc kunnen werken
 • houder zijn van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en, indien dit attest ouder is dan 4 jaar, van een bijscholingsattest bewakingsagent
 • een opleiding tot bedrijfseerstehulpverlener of het bezit van andere bekwaamheidsattesten voor het uitoefenen van een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een pluspunt
 • ervaring in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst is een troef
 • de kandidaat mag niet in het bezit zijn van een identificatiekaart bewaking met code Exe 07
 • de kandidaat mag niet het voorwerp uitmaken van een lopend gerechtelijk onderzoek of van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 7 van de wet private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990 of van een procedure, bedoeld in artikel 17 van deze wet.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 8/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2017: interview
 • november 2017: indiensttreding.
ENKEL de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, en een kopie van het diploma/de diploma’s worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.