Digital analyst (V/M/X)

Solliciteren tot: 
31 mei 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een digital analyst (V/M/X) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen".

Deze dienst is bevoegd voor het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. Hij waakt erover dat deze ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven die erop gericht zijn hun soliditeit, en bijgevolg de belangen van de verzekerden, veilig te stellen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een multidisciplinair team waarbij zowel de juridische, de financiële, de actuariële als de IT-aandachtspunten bijeengebracht worden in een risicobeoordeling van de onderneming. Voor deze werkzaamheden baseert de dienst zich op de prudentiële informatie die wordt verstrekt door de onderneming. De aandachtspunten uit de risicobeoordeling worden met de leiding van de onderneming besproken en kunnen resulteren in een actieplan van de onderneming, dat door de dienst wordt opgevolgd.

Functie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen streven ernaar hun concurrentievermogen te versterken door gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. Dit schept nieuwe risico’s voor de sector, die nog kunnen worden verergerd door de toenemende digitalisering en digitale verwevenheid van de verschillende economische sectoren. Anderzijds creëert dit ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten.

De functie van "digital analyst" behelst de volgende taken:

  • de analyse van de strategie van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen om in overeenstemming met de beginselen van de prudentiële regelgeving te handelen
  • de beoordeling van de risico’s die verbonden zijn aan de digitalisering, de infrastructuur, de technologische oplossingen die worden toegepast om grote hoeveelheden data te verzamelen en te analyseren, de cyberrisico’s en de innovatieve technieken die worden gebruikt door de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Profiel

  • houder zijn van een master of PhD in de wetenschappen, informatica of economie of ervaring hebben op het gebied van prudentiële regelgeving (Solvabiliteit 2)
  • houder zijn van een master of PhD in datawetenschap of ervaring hebben op het gebied van datawetenschap, InsurTech of digitalisering
  • sterke analytische vaardigheden en zin voor synthese hebben
  • over goede communicatieve vaardigheden beschikken, zowel mondeling als schriftelijk
  • blijk geven van zelfvertrouwen en goed kunnen argumenteren en overtuigen
  • zelfstandig zijn, maar ook bereid zijn om in teamverband te werken in een multidisciplinaire context
  • functioneel tweetalig NL/FR zijn en goede kennis van het Engels hebben
  • veel belang hechten aan ethiek en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 26 49

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)