Econoom-statisticus

Solliciteren tot: 
22 juli 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt economen/statistici (V/M) voor haar departement Algemene statistiek. Dit departement houdt zich bezig met het opmaken en ter beschikking stellen van economische en financiële statistieken die betrouwbaar, coherent en relevant moeten zijn.

De belangrijkste cliënten zijn de besluitvormers inzake economisch beleid, zowel die in de NBB als externe beleidsmakers (internationale instanties zoals de ECB, de EU, het IMF, de overheid en de sociale partners).

Functie

Twee functies van econoom-statisticus zijn vacant in het team dat belast is met de nationale en regionale rekeningen. Dit team behandelt een aantal macro-economische statistieken die betrekking hebben op de economische groei (het bbp en de componenten ervan), de arbeidsmarkt, de overheidsfinanciën en de rekening van de huishoudens. De nationale en regionale rekeningen geven een coherent, gestructureerd en gedetailleerd beeld van de economie dat essentieel is voor macro-economische analyses en voor de beleidsmakers.

De laureaten zullen verantwoordelijk zijn voor het opstellen van statistieken in hun werkgebied, gaande van de kwaliteitscontrole van de basisgegevens tot de finale output, via de controle van de gehanteerde methodes en de gegevensverwerking. Ze moeten toezien op de kwaliteit van de verspreide statistieken en op de economische interpretatie ervan. Ze zullen de gebruikte methodes verbeteren, er nieuwe ontwikkelen en nieuwe informatiebronnen zoeken. Ze zullen aan nationale en internationale werkgroepen deelnemen, met experten in hun werkgebied. Ze dienen eveneens technische rapporten op te stellen, alsook algemenere toelichtingen bij de verspreide statistieken.

Profiel

 • een masterdiploma in een economische richting behaald hebben of een gelijkwaardige opleiding gevolgd hebben
 • zin hebben voor kwaliteitscontrole en oog hebben voor het halen van deadlines
 • in staat zijn complexe dossiers te analyseren om de economische realiteit ervan samen te vatten
 • belangstelling hebben voor cijfers en de verwerking van basisgegevens
 • interesse tonen voor de economische ontwikkelingen
 • over degelijke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden beschikken, in één van beide landstalen en in het Engels
 • over een zeer goede kennis van de Office-instrumenten beschikken (in het bijzonder Excel en Access).

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 22/07/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • augustus 2018: online testen/interview
 • september 2018: assessment
 • oktober 2018: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.