Financieel analist

Solliciteren tot: 
08 oktober 2017

Omgeving

De dienst Prudentieel toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van de Nationale Bank van België (NBB) waakt over de belangen van de verzekeringsnemer door middel van het toezicht op de ondernemingen zelf, rekening houdend met de omvang, activiteiten en risicoprofiel. Het prudentieel toezicht heeft als doel erop toe te zien dat de ondernemingen hun activiteiten uitoefenen en hun financiële en verzekeringsrisico’s beheren op een gezonde en voorzichtige manier, overeenkomstig de geldende reglementering.

Functie

 • evalueren van de financiële positie van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming (beleggingen, rentabiliteit, solvabiliteit, beoordeling van het actief uitgedrukt in economische waarde...)
 • evalueren van de economische positie van de ondernemingen ten aanzien van de reglementaire vereisten (eigenvermogensvereiste rekening houdend met het risicoprofiel van de onderneming, beschikbaar eigen vermogen)
 • analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve rapportering inzake de financiële positie van de ondernemingen.

Profiel

 • houder zijn van ofwel een diploma van een master in economie, toegepaste economie, of handelsingenieur, bij voorkeur aangevuld met een actuariaatsopleiding en/of een goede kennis inzake kwantitatief beheer van de risico’s
 • over relevante ervaring beschikken met verzekeringsregelgeving (incluis IFRS normen en Solvency II regime), financiële producten en boekhoudtechnieken (incluis IFRS)
 • een goede kennis van het Engels en de tweede landstaal hebben is een troef
 • bereid zijn om in een internationale context te werken
 • zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties
 • over een sterk analytisch vermogen en een synthetische geest beschikken
 • assertief en stressbestendig zijn
 • beschikken over redeneervermogen en overredingskracht
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 08/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • november 2017: interview
 • december 2017: assessment
 • eind december 2017: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.