Financieel econoom

Solliciteren tot: 
15 oktober 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) rekruteert een financieel enonoom (V/M) voor haar dienst Prudentieel Beleid en financiële stabiliteit. Deze dienst draagt bij aan de identificatie, analyse en beperking van risico's in het Belgische en internationale financiële systeem. Dit door de ontwikkeling van expertise op zowel het microprudentiële als het macroprudentiële niveau en in nauw overleg met de microprudentiële toezichthouders. Ze draagt ook bij aan de werkzaamheden van de NBB binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en in internationale fora.

De vacature situeert zich in de groep “Structurele ontwikkelingen en risicobeoordeling” die analyses verricht in verschillende domeinen die verband houden met het bankbedrijf, de financiële regelgeving en de financiële markten. Recente aandachtspunten waren de structurele hervormingen in de banksector, maatregelen van systemisch belang, systeemrisico's, macroprudentiële instrumenten, de liquiditeit van banken, stress testing, bezwaring van activa en de interne kredietrisicomodellen van banken.

Functie

De financieel econoom werkt samen met microprudentiële toezichthouders. Hij:

 • voert onderzoeken en analyses uit met het oog op de beoordeling van de risico's en de financiële soliditeit van de financiële instellingen en de financiële sector
 • ziet toe op de naleving van de prudentiële regelgeving door de financiële instellingen
 • werkt mee aan de ontwikkeling van de regulering en het toezichtbeleid van de financiële sector.

Profiel

De ideale kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:

 • houder zijn van een master of PhD in (toegepaste) economische wetenschappen of financiën, dan wel handelsingenieur
 • over onderzoekservaring beschikken of relevante ervaring hebben in de financiële sector
 • een goede kennis bezitten van het bankwezen en de financiële regelgeving
 • belangstelling hebben voor beleidsaspecten
 • het Engels en de twee landstalen goed beheersen
 • bereid zijn om in een internationale context te werken
 • zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen en interpersoonlijke vaardigheden
 • over een sterk analytisch vermogen en een synthetische geest beschikken
 • goed kunnen communiceren
 • zin voor organisatie en voor initiatief hebben
 • assertief zijn en beschikken over redeneervermogen en overredingskracht
 • stressbestendig zijn
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 15/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2017: online tests/interview
 • november 2017: assessment
 • december 2017: finaal selectiegesprek.
ALLEEN de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.