Juridisch analist

Solliciteren tot: 
03 september 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een juridisch analist (V/M) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemengen".

Deze dienst is belast met het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven die als doel hebben de duurzaamheid van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerden veilig te stellen.

In het kader van deze missie onderzoekt de dienst de aan de NBB verstrekte informatie en gaan medewerkers ook ter plaatse bij de ondernemingen.

Functie

De functie behelst de analyse van het governancesysteem van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met als doel de conformiteit met de reglementering ervan en de aangepastheid aan het risicoprofiel te beoordelen.

De juridisch analist voert geregeld analyses van juridische aard uit en ziet toe op de naleving van de toelatingsvoorwaarden en de voorwaarden van uitoefening van verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten zoals deze zich voordoen bij een wijziging van aandeelhouderschap, overdrachten van portefeuilles, het uitoefenen van activiteiten in het buitenland, de organisatie van de beleidsorganen enz.

Tevens dient hij soms innovatieve voorstellen geformuleerd door de onder toezicht staande ondernemingen te beoordelen met als doel de conformiteit ervan met de bepalingen van de controlewet en de andere meer algemene reglementaire bepalingen na te gaan.

De juridish analist zal vanaf zijn indiensttreding genieten van de ondersteuning door een ervaren analist om hem te begeleiden bij de uitvoering van de opgedragen taak.

Profiel

 • houder zijn van een master in rechten
 • over een goede kennis van economie en financiën beschikken
 • over sterke analytische vaardigheden beschikken en zin voor synthese hebben
 • uitstekende vaardigheden hebben inzake logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie
 • zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire en/of internationale omgeving
 • in staat zijn om tegelijkertijd zowel een grondige analyse uit te voeren als om de bevindingen in hun context te plaatsen
 • initiatieven kunnen nemen
 • getuigen van aanpassingsvermogen en aandacht hebben voor interpersoonlijke verhouding
 • assertief zijn en over redeneervermogen en overredingskracht beschikken
 • een hoge zin voor ethiek en vertrouwelijkheid hebben
 • ervaring in het domein van de verzekeringsactiviteiten en kennis van het verzekeringsrecht zijn belangrijke troeven
 • een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels hebben, is tevens een troef.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 03/09/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2017: interview
 • oktober/november 2017: assessment
 • december 2017: finaal selectiegesprek.
ALLEEN de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.