Risk analist

Solliciteren tot: 
23 september 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een risk analist (V/M) voor haar dienst Prudentieel toezicht op marktinfrastructuren en oversight. Deze heeft als opdracht toe te zien op het goed en veilig functioneren van de betalings-, verrekenings- en effectenafwikkelingssystemen die in België gevestigd zijn of van belang zijn voor de Belgische financiële sector. Enkele van die infrastructuren zijn zeer actief op internationaal vlak en systeemrelevant in verscheidene landen. Daarom werd een internationale samenwerking op het gebied van toezicht opgezet onder leiding van de NBB.

Door toezicht uit te oefenen op die marktinfrastructuren zorgt de NBB voor de goede werking, doelmatigheid en veiligheid van die systemen. Het is van essentieel belang systeemrisico's te voorkomen en te beheersen. De dienst gaat na welke risico's in die infrastructuren ontstaan en legt deze laatste een passend beheer van die risico's op. Terzelfdertijd werkt de dienst internationaal samen met de buitenlandse centrale banken en de Europese Centrale Bank (ECB) in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM).

Functie

 • het risiconiveau en de operationele en financiële soliditeit van de aan het toezicht onderworpen marktinfrastructuren beoordelen teneinde opinies en aanbevelingen te formuleren
 • op de naleving van de regelgeving door die instellingen toezien
 • verslagen voor het management en officiële brieven voor de instellingen opstellen
 • de NBB vertegenwoordigen in internationale werkgroepen.

Profiel

 • houder zijn van een master in de (toegepaste) economische wetenschappen of handelsingenieur (of gelijkwaardig)
 • over een relevante ervaring met bancaire regelgeving en de banksector/marktinfrastructuren beschikken, of bereid zijn zich in die materie in te werken
 • functioneel tweetalig (NL/FR) zijn en over een zeer goede kennis beschikken van het Engels (mondeling en schriftelijk)
 • zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen
 • over sterke analystische vaardigheden en zin voor synthese beschikken
 • uitstekende communicatievaardigheden bezitten, zowel mondeling als schriftelijk
 • organisatietalent hebben
 • in staat zijn initiatief te nemen
 • zelfvertrouwen hebben, goed kunnen argumenteren en overtuigingskracht hebben
 • stressbestendig zijn
 • veel belang hechten aan ethische waarden en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 23/09/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • september 2018: 3 online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • oktober 2018: interview (45-60 min.)
 • november 2018: assessment center (volledige dag)
 • december 2018: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma’s én de bijlagen ervan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar), worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.