Audit

De Interne audit is een autonome dienst, die rechtstreeks onder de gouverneur ressorteert. De onafhankelijkheid van de dienst is gegarandeerd. Interne audit beoordeelt de goede werking, doeltreffendheid en efficiëntie van de interne controle-, risicobeheers- en bestuursprocessen, en verstrekt adviezen aan de sociale organen en operationele entiteiten van de Bank voor het bereiken van hun doelstellingen.