Juridisch

Juridische dienst

  • advies, expertise en bijstand in de verschillende rechtsdomeinen
  • in het kader van de participatie van de Bank in het ESCB, actief deelnemen aan de juridische werkzaamheden op het niveau van de Europese Centrale Bank en van andere internationale instanties, waaronder de Bank voor Internationale Betalingen (BIB)
  • contacten met de juridische diensten van de Europese Centrale Bank, de buitenlandse centrale banken en de internationale instellingen
  • in het kader van de adviserende taken van de Bank ten aanzien van de Belgische overheid, deelnemen aan de voorbereiding van wetteksten en regelgeving op nationaal en Europees niveau, op de terreinen waarvoor de Bank bevoegd is.

Internationale en Eurosysteemcoördinatie

  • bijstaan van de gouverneur en vicegouverneur in de voorbereiding van de internationale vergaderingen waaraan zij deelnemen, evenals de coördinatie ervan met de verschillende departementen van de Bank die hierbij betrokken zijn
  • meewerken aan het definiëren van de strategie van de Bank binnen het Eurosysteem en waken over de coherentie van de standpunten ingenomen door de vertegenwoordigers van de Bank binnen de diverse werkgroepen van het ESCB
  • meewerken aan het definiëren van het standpunt van België binnen het IMF, de OESO, de Europese Unie en de BIS, desgevallend in samenspraak met de FOD Financiën. Analyse van de dossiers die worden besproken in deze instellingen
  • belangrijkste referentie- en contactpunt binnen de Bank voor alle institutionele vragen met betrekking tot de werking van de monetaire unie en de internationale instellingen
  • actieve deelname, in nauw overleg met de Juridische dienst, aan de juridische werkzaamheden op het niveau van de Europese Centrale Bank en van andere internationale instanties
  • onderhouden van een netwerk van informele contacten met collega's coördinatoren van andere centrale banken.