Toegepaste economie en statistiek

Financiële markten

 • gedecentraliseerde uitvoering van het monetaire beleid
 • efficiënt beheer van de goud-, deviezen- en europortefeuilles in het raam van het Eurosysteem binnen een degelijk uitgebouwd kader van risicobeheer
 • hoogwaardige dienstverlening aan de financiële instellingen in het domein van het monetaire beleid, het waarborgenbeheer, het girale betalingsverkeer en de vereffening van Belgische overheidseffecten en andere waardepapieren
 • bankier van de Staat
 • marktregulerende en toezichthoudende taken ter bevordering van de goede werking van de markt voor overheidseffecten
 • kenniscentrum van de Bank inzake de ontwikkelingen op de financiële markten waarover het departement relevante informatie verschaft aan de beheersorganen van de Bank en de ECB.

Financiële stabiliteit

 • bevorderen van een betrouwbare en efficiënte werking van de financiële instellingen, markten en infrastructuren in België
 • bijdragen tot de stabiliteit van het gehele internationale monetaire en financiële systeem
 • actief deelnemen aan de werkzaamheden van internationale instellingen en fora
 • grondige studies en analyses maken
 • formuleren van standpunten, evaluaties of aanbevelingen
 • verstrekken van informatie aan nationale en internationale overheden, die betrokken zijn bij het behoud van de monetaire en financiële stabiliteit, alsook aan andere partijen op de financiële markten.

Statistiek

 • efficiënte gegevensverzameling en productie en beschikbaarstelling, in een gemakkelijk toegankelijke vorm, van relevante, betrouwbare en coherente economische en financiële statistieken
 • de belangrijkste klantengroep bestaat uit de beleidsbepalende en -ondersteunende kringen, intern het directiecomité en verscheidene departementen en extern internationale instellingen zoals de ECB, de EC en het IMF, de overheid en de sociale partners.

Internationale en Eurosysteemcoördinatie

 • deze dienst bestaat uit een interdisciplinaire ploeg van een 15-tal adviseurs die rechtstreeks voor de gouverneur en de vicegouverneur werken, en hen bijstaan in de voorbereiding van de internationale vergaderingen waaraan zij deelnemen, zoals o.a. de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB;
 • op deze wijze draagt de dienst bij tot het definiëren van de strategie van de Nationale Bank binnen het Eurosysteem, en het verduidelijken van de standpunten die zij hierbinnen inneemt in gevoelige dossiers. De dienst waakt over de coherentie van de standpunten ingenomen door de vertegenwoordigers van de Nationale Bank binnen de diverse werkgroepen van de ECB in Frankfurt;
 • de dienst coördineert tevens de voorbereiding van de vergaderingen van het nieuwe Europees Comité voor systeemrisico's. Om deze opdrachten te kunnen vervullen onderhoudt de dienst directe contacten met de andere nationale centrale banken en de ECB;
 • de dienst draagt, in samenspraak met de FOD Financiën, ook bij tot het definiëren van het standpunt van België binnen het IMF, de OESO, de Europese Unie en de BIS. De dienst analyseert de dossiers die worden besproken in deze instellingen en, voor zover verschillende departementen van de Nationale Bank hierbij betrokken zijn, coördineert de voorbereiding ervan;
 • de expertise van de dienst maakt van hem de belangrijkste referentie en contactpersoon binnen onze centrale bank voor alle institutionele vragen met betrekking tot de werking van de monetaire unie en de internationale instellingen.