Privacyverklaring.

De Nationale Bank van België (‘NBB’), met zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14, registreert uw persoonsgegevens met het oog op de correcte administratieve verwerking van de sollicitatieprocedure waaraan u vrijwillig deelneemt met het oog op een eventuele tewerkstelling door de NBB. De NBB steunt deze verwerking van persoonsgegevens op artikel 6.1, (a), (b), en (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze verwerking kan onder meer betrekking hebben op:
- uw identiteits- en contactgegevens
- gegevens met betrekking tot uw opleidingsniveau
- gegevens met betrekking tot de inhoud van sollicitatiegesprekken
- gegevens met betrekking tot beoordelingen die in het kader van de sollicitatieprocedure plaatsvinden
- andere gegevens die u aan de NBB meedeelt in het kader van deze procedure (bv. burgerlijke staat, rijbewijs, interesses en activiteiten in uw vrije tijd, …)
De NBB treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk op een need-to-know-basis voor een beperkt aantal NBB-personeelsleden die instaan voor het beheer van de sollicitatieprocedure, alsook voor een aantal medewerkers van externe dienstverleners waar de NBB een beroep op doet in het kader van de beoordeling van uw kandidatuur, en die bijgevolg als verwerkers van deze gegevens optreden. Afgezien van de verstrekking van persoonsgegevens aan de medewerkers van deze externe dienstverleners op een need-to-know basis, zullen uw persoonsgegevens niet worden verstrekt aan derden, tenzij de NBB daartoe verplicht is krachtens de wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden, in functie van de aard van de gegevens waarover het gaat, zo lang bewaard en anderszins verwerkt als strikt noodzakelijk is voor de NBB om de hoger vermelde doeleinden van de verwerking te bereiken, en in geen geval langer dan 24 maanden nadat de NBB u op de hoogte heeft gebracht van het resultaat van de sollicitatieprocedure.
Voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die de toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband voorziet, heeft U het recht om:
(1) toegang te krijgen tot deze gegevens en deze gegevens eventueel te verbeteren;
(2) bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie;
(3) het wissen van deze gegevens of de beperking van de verwerking van deze gegevens te bekomen;
(4) deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
(5) klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer indien u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.
Om de rechten uit te oefenen die onder de punten (1) t.e.m. (4) worden opgesomd, kan u een e-mail sturen naar de Functionaris voor gegevensbescherming van de Bank op het adres dataprotection@nbb.be.
U verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze verklaring en de NBB de toestemming te geven om uw persoonsgegevens te verwerken voor de in deze verklaring vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.